Showing posts with label Δημόσιο. Show all posts
Showing posts with label Δημόσιο. Show all posts

Thursday, November 13, 2014

Εκσυγχρονισμός των Δικαιολογητικών ή Κατάργησή τους;

Η κατάργηση της απαίτησης επικύρωσης για τα δικαιολογητικά που κατατίθενται στις διάφορες ιδιωτικές και δημόσιες υπηρεσίες («Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων») είναι, ασφαλώς, ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση του περιορισμού της γραφειοκρατίας.

Πολλά μπορούμε να πούμε για το μέτρο, θετικά και αρνητικά. Επιταχύνει, π.χ. και ρίχνει το κόστος σε πλήθος συναλλαγών. Στον αντίλογο, ο εκσυγχρονισμός της γραφειοκρατίας πάλι γραφειοκρατία είναι. Και μερικοί καρεκλοκένταυροι, αν δεν δουν εγκύκλιο, ζητάνε επικύρωση ακόμα...

Μαθαίνουμε, τώρα, για το πληροφοριακό σύστημα «Δειγματοληπτικός Έλεγχος Υποβληθέντων Φωτοαντιγράφων (Ν.4250/2014 / Άρθρο 1 / Παρ.2β)» που, ορθώς, θα εξετάζει δειγματοληπτικά 5% των εγγράφων για την εγκυρότητά τους. Δηλαδή τα έγγραφα θα εκδίδονται, θα κατατίθενται και θα ελέγχονται κιόλας, χάρη στο νέο αυτό σύστημα, άγνωστο με ποιο τρόπο (αν, πχ., μπορεί να γίνει η σύγκριση του αντιγράφου με το πρωτότυπο, γιατί δεν παίρνει η υπηρεσία κατευθείαν το πρωτότυπο, με απλή εξουσιοδότηση;). Ας σημειωθεί ότι η επικύρωση (ενίοτε και η φωτοαντιγραφή) συχνά γινόταν έτσι κι αλλιώς από τον παραλήπτη με ελάχιστη χρονική και οικονομική επιβάρυνση του συναλλασσόμενου, αλλά το μέτρο ατόνησε με την οικονομική κρίση, όταν χαρτί και μηχανήματα σε λειτουργία έγιναν είδη πολυτελείας.

Ανταλλάσσεται, λοιπόν, η επικύρωση με την ευκολία μεν της απλής φωτοαντιγραφής, αβεβαιότητα δε της γνησιότητας του αντιγράφου συν λίγη πληροφορική για να κοιμούνται οι αρμόδιοι πιο ήσυχοι το βράδυ. Μάλλον οι εμπνευστές του συστήματος δεν έχουν ακούσει για το Εθνικό Τυπογραφείο, ούτε για τη 'Διαύγεια', ούτε για την αποθήκευση ηλεκτρονικών εγγράφων στο 'σύννεφο', ούτε για τα ηλεκτρονικά κοινωνικά μέσα:
 • Το Εθνικό Τυπογραφείο αναρτά πλέον όλα τα ΦΕΚ και τα άλλα επίσημα έγγραφα (που μέχρι πρότινος μόνο τύπωνε) στο Διαδίκτυο με την ηλεκτρονική του υπογραφή 
 • Η 'Διαύγεια' είναι ο μηχανισμός ανάρτησης διοικητικών αποφάσεων και λοιπών δημοσίων εγγράφων στο Διαδίκτυο, που προωθεί σημαντικά την υπόθεση της διαφάνειας. Κάθε υπηρεσία, που εκδίδει δικαιολογητικά προς χρήση από άλλη υπηρεσία, διαθέτει ή μπορεί εύκολα να αποκτήσει την απαιτούμενη πρόσβαση σ' αυτόν. 
 • Η αποθήκευση ψηφιακών εγγράφων στο 'Σύννεφο', γνωστή και ως "cloud storage", είναι μια υπηρεσία διαδεδομένη σχεδόν όσο και τα πασίγνωστα στικάκια USB (ή memory sticks). Έγγραφα αποθηκεύονται στο Διαδίκτυο, προσβάσιμα απο παντού όπου υπάρχει πρόσβαση σ' αυτό. Πλήθος επιχειρήσεων προσφέρουν αυτή την υπηρεσία με μηδενικό κόστος εκκίνησης. Γνώριμα προϊόντα στο χώρο είναι το Dropbox, το Google Drive, το Microsoft One Drive, το Rackspace Jungle Disk κλπ. 
 • Τέλος, όπως κάποια απο τα συστήματα αποθήκευσης στο 'Σύννεφο', τα, επίσης πασίγνωστα, Κοινωνικά Δίκτυα, όπως το Facebook, το Google+ κά., έχουν αντιμετωπίσει ενδελεχώς και επιτυχώς το πρόβλημα ποιος βλέπει ποια ανάρτηση, δηλαδή αυτό των δικαιωμάτων πρόσβασης σε μια ανάρτηση που, αν και όχι δημόσια, χρειάζεται να μοιράζεται, να είναι διαθέσιμη σε έναν ή και περισσότερους δικαιούχους αποδέκτες. 

Ψηφιακό Αποθετήριο Δικαιολογητικών 

Όλα τα επιμέρους τεχνικά θέματα είναι λυμένα προ πολλού! Συνδυάζοντας τις ιδιότητες των παραπάνω συστημάτων, μπορούμε να δημιουργήσουμε το 'Αποθετήριο Δικαιολογητικών' (ΑΔ), όπου κάθε αρμόδιος δημόσιος & ιδιωτικός φορέας και φυσικό πρόσωπο θα αναρτά τα έγγραφα που εκδίδει, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα. Παρακάτω περιγράφεται ενδεικτικά ο μηχανισμός διαχείρισης των εγγράφων από τους εμπλεκόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα,  τον εκδότη, τον δικαιούχο που αφορά και τους δικαιούχους να λαμβάνουν γνώση:
 • Ο Εκδότης του εγγράφου
  • Έκδοση και Ανάρτηση κατόπιν αιτήματος Δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν Τρίτου ή αυτεπαγγέλτως (πχ. Εκκαθαριστικό Σημείωμα εφορίας) 
  • Ακύρωση εγγράφου μετά την παρέλευση της διάρκειας εγκυρότητάς του 
  • Επικαιροποίησή του (υποχρεωτικά σε περίπτωση λήξης ισχύος, εφόσον έχει νόημα, πχ. Φορολογική ενημερότητα) 
  • Εξουσιοδότηση τρίτων για Ανάγνωση κατόπιν ρητής εξουσιοδότησης Δικαιούχου κατά την αίτηση έκδοσης 
 • Ο Δικαιούχος που αφορά το έγγραφο
  • Ανάγνωση (περιλαμβάνει επίσης εκτύπωση και αποστολή με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο) 
  • Εξουσιοδότηση τρίτων για Ανάγνωση 
  • Διαγραφή 
  • Αίτηση επικαιροποίησης στον αρχικό Εκδότη 
 • Οι Δικαιούχοι να λάβουν γνώση του εγγράφου
  • Ανάγνωση, μόνο κατόπιν ρητής εξουσιοδότησης των Δικαιούχων 
Το ΑΔ μπορεί να είναι κεντρικό, κατανεμημένο (πχ. για έγγραφα ιδιαίτερης ευαισθησίας ή για φορείς που προτιμούν να διαχειρίζονται το αποθετήριό τους μόνοι τους) ή μεικτό. Στη δεύτερη και στην τρίτη περίπτωση, θα τηρείται κεντρικό Μητρώο ΑΔ, όπου θα φαίνεται ποιος τηρεί το ΑΔ κάθε φορέα, παρόλο που αυτό δεν θα έχει λειτουργική διαφορά για τους χρήστες. Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα εισόδου των Εκδοτών, των Δικαιούχων και των Τρίτων θα είναι το ίδιο για όλα τα ΑΔ, με μέθοδο ανάλογη του open ID ή της εξουσιοδότησης OAuth συστημάτων όπως των Google, Facebook, Twitter κτλ.

Ενημέρωση 11/6/2015: Η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Ermis παρέχει στους χρήστες της, εκτός από online πρόσβαση σε κάποια δικαιολογητικά, μια θυρίδα αποθήκευσής τους. Από εκεί, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να τα αποστέλλει όπου χρειάζεται, ή να δίνει εξουσιοδότηση πρόσβασης σε συμβεβλημένους φορείς. Εύγε!

Υλοποίηση Έργων Πληροφορικής του Δημοσίου

Ως προς την υλοποίηση, σημειώνω θετικά ότι το παραπάνω έργο δειγματοληπτικού ελέγχου «αναπτύχθηκε με ίδια μέσα του υπουργείου» («Με application ο έλεγχος των μη επικυρωμένων αντιγράφων»). Γενικεύοντας, επισημαίνω ότι έργα πληροφορικής σαν αυτό (και του ευρύτερου δημόσιου τομέα) είναι ιδανικά για εργαστηριακές, πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών των αρμοδίων σχολών των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μας και όχι αντικείμενο διαγωνισμών (εντός ή εκτός εισαγωγικών), διότι τα Α(Τ)ΕΙ:
 • Έχουν υψηλή κατάρτιση, διαθέτουν και αναλώνουν ήδη το διανοητικό κεφάλαιο. Όλοι οι φοιτητές παραδίδουν έτσι κι αλλιώς εργασίες υψηλής ποιότητας μεν, αμφιβόλου χρησιμότητας δε 
 • Έχουν τις δομές για να τεκμηριώνουν ορθά, να συντηρούν και να εκσυγχρονίζουν το προϊόν τους 
 • Χρειάζονται τη διασύνδεση με την αγορά 
 • Θα φτιάξουν ένα ενιαίο, λειτουργικό, βιώσιμο σύστημα με εξασφαλισμένη συνέχεια. Όποιος έχει εργαστεί, πχ., με το Taxis, έχει έρθει σε επαφή με το μωσαϊκό που απαρτίζει τα διάφορα υποσυστήματά του και το πόσο διαφορετικά λειτουργεί το καθένα από τα άλλα. Ομοίως με τους ανεπαρκέστατους ιστότοπους των δημοσίων φορέων που έγιναν με χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για να απορροφήσουν τα κονδύλια και εγκαταλήφθηκαν όταν τα χρήματα τελείωσαν 
 • Θα αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία για τη δημιουργία startups και spinoffs με σημαντικά αποτελέσματα στο κύρος και την αποτελεσματικότητά τους 
 • Θα κρατήσουν το κόστος ελεγχόμενο και στο ελάχιστο δυνατό
Μέχρι η δημόσια διοίκηση να αποκτήσει την ευφυΐα να συλλέγει τελείως μόνη της (με τις απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις) τα εκάστοτε αναγκαία (ας μην το αναλύσουμε εδώ) δικαιολογητικά, οι πολίτες και οι φορείς της χώρας μπορούν να είναι χρήστες ενός πληροφοριακού συστήματος που θα εξελίσσεται μαζί τους και θα τους απασχολεί όλο και λιγότερο με γραφειοκρατικά θέματα, ενώ θα εγγυάται την καθολική και όχι δειγματοληπτική εγκυρότητα του (ακόμα κι έτσι) γραφειοκρατικού προϊόντος.

Saturday, May 5, 2012

Για τις απολύσεις που προτείνει η Δράση και ο Στέφανος Μάνος

Ας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις ανάμεσα σε άλλες που δεν μπορούμε να σκεφτούμε για τώρα (τέλος Ιουνίου), προς τον κ. Μάνο :

Υπάρχει κάποια μελέτη που να δείχνει σε ποιους δημόσιους οργανισμούς υπάρχει πλεονάζον εργατικό δυναμικό με βάση τις επιχειρησιακές τους ανάγκες  (καθώς μέχρι πρότινος δεν υπήρχε καν απογραφή τους), ή θα επιλέξουμε τους 200.000 ανθρώπους που θα απολυθούν με κλήρωση ;

Σε πόσο χρόνο θα εκπονηθεί μια αντίστοιχη μελέτη, από ποιον και με ποιες διαδικασίες (εσωτερικές διαδικασίες αξιολογήσης ή από εξωτερικό σύμβουλο του κράτους ); Kαι αν ακόμα εκπονηθεί πως θα επιτευχθεί κοινωνική νομιμοποίηση των βασικών συμπερασμάτων της (κάθε συνδικαλιστικό όργανο θα φέρει αντιρρήσεις)

Υπάρχει κάποια μελέτη που να δείχνει, αν αυτοί 200.000 απολυμένοι παίρνουν για 3 χρόνια το 70% των αποδοχών τους, τι ποσό θα εξοικονομηθεί ;

Υπάρχει κάποια μελέτη που να δείχνει, ποιες θα είναι οι επιβαρύνσεις στα ασφαλιστικά ταμεία από τα επιδόματα ανεργίας μετά την πάροδο των τριών χρόνων , σε περίπτωση που δεν βρουν δουλειά αυτοί οι 200.000 ;

Yπάρχει κάποια μελέτη που να δείχνει, τι επίπτωση θα έχει στην ύφεση της οικονομίας η μείωση του εισοδήματος 200.000 ανθρώπων ;

Τέλος, υπάρχει κάποια δημοκρατική εγγύηση, ότι αυτοί οι 200.000 δεν θα εισβάλουν με τα καλάζνικωφ στη Βουλή την επόμενη μέρα της απόλυσης τους ;

Δεν εκπροσωπώ τη Δράση, αλλά κάνω τις ακόλουθες σκέψεις:

 • Υπάρχουν κάμποσοι δημόσιοι οργανισμοί, επιχειρήσεις και υπηρεσίες του δημοσίου χωρίς επιχειρησιακό λόγο ύπαρξης. Αυτές θα καταργηθούν και μαζί τους και όλες οι θέσεις των υπαλλήλων τους. Θυμίζω ότι ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κος Πάγκαλος είχε 2 χρόνια για να συντάξει τον κατάλογο και δεν παρουσίασε τίποτα άξιο λόγου... 
 • Η "κοινωνική νομιμοποίηση" είναι ένα εργαλείο αντίδρασης, ώστε να μην αλλάζει ποτέ οτιδήποτε στον τόπο μας. Ποια είναι η κονωνική νομιμοποίηση που συνοδεύει τις ~1.000.000 απολυμένους του ιδιωτικού τομέα στην περίοδο της κρίσης; 
 • 70% των τακτικών αποδοχών σημαίνει λιγότερο από 50% των συνολικών (δεν περιλαμβάνονται τα επιδόματα. Δική μου, αυθαίρετη αλλά μετριοπαθής εκτίμηση). Συνεπώς, μιλάμε για εξοικονόμηση τουλάχιστον 50% των αποδοχών τους, χώρια τις εισφορές. Ο μέσος μισθός στο δημόσιο και τις ΔΕΚΟ υπερβαίνει κατά πολύ τα 1.000€. Στο τέλος της τριετίας η εξοικονόμηση θα γίνει 100% συν τις εισφορές 
 • Δεν υπάρχει επιβάρυνση στα ταμία. Η παραπάνω ενίσχυση υπερκαλύπτει το επίδομα ανεργίας που θα έπαιρναν λόγω απόλυσης. Άσε που τα ταμεία καταργούνται, σύμφωνα με το οικονομικό πρόγραμμα της Δράσης (http://www.drassi.gr/index.php?id=165&title=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B...)...
 • Συζητούμε για μείωση εισοδήματος περιττών δημοσίων υπαλλήλων, ενώ έχουν πλήρη απώλεια εισοδήματος ~1εκ. παραγωγικοί ιδιωτικοί υπάλληλοι, επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχασαν τη δουλειά τους από το φορομπήξιμο για να κρατούν οι ΔΥ τη δική τους;; Προφανώς η επίπτωση θα είναι αμελητέα μπροστά στην εναλλακτική που είναι κι άλλες χαμένες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τελικά η αναπόφευκτη χρεοκοπία, όταν εξαφανιστεί τελείως η φοροδοτική ικανότητα του ιδιωτικού τομέα... 
 • Τέλος, ποια "δημοκρατική εγγύηση" φυλάγει τον τόπο από τους ~1 εκατομμύριο άνεργους μηδενικού εισοδήματος της κρίσης που ήδη έχουμε και είναι θέμα χρόνου πότε θα αρχίσουμε να νιώθουμε την ύπαρξή τους;

Προσθέτω, μόνο, πως οι απολύσεις που προτείνει ο κος Στέφανος Μάνος και η Δράση είναι μέρος μιας ευρύτερης οικονομικής πολιτικής που θα δώσει ανάσα στην επιχειρηματικότητα και πρακτικά εγγυάται τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα καλύψουν τους άνεργους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Υπ' αυτό το πρίσμα, είναι άδικο να γίνεται μεμονωμένη κριτική στην παράγραφο που αφορά τις απολύσεις.

Wednesday, June 8, 2011

ΔΝΤ: Οι Μισθοί & οι Συντάξεις του Δημοσίου Συνιστούν το 75% των (μη δανειακών) Δαπανών στην Ελλάδα το 2010

Measures for 2010 involve a reduction of public sector wages and pension outlays —which are unavoidable given that those two elements alone constitute some 75 percent of total (non-interest) public spending in Greece.

Το παραπάνω απόσπασμα του δελτίου τύπου του ΔΝΤ αρ. 10/176, May 2, 2010, "IMF Reaches Staff-level Agreement with Greece on €30 Billion Stand-By Arrangement" (στα ελληνικά "Το ΔΝΤ Συνάπτει Επιτελική Συμφωνία με την Ελλάδα για 30 Δισεκατομμύρια Ευρώ σε Βάση Ετοιμότητας Διάθεσης")  το λέει σαφώς:

"Τα μέτρα για το 2010 περιλαμβάνουν τη μείωση των μισθών στο δημόσιο τομέα και των συνταξιοδοτικών δαπανών, που είναι αναπόφευκτο, εφόσον αυτά τα δύο στοιχεία από μόνα τους αποτελούν περίπου το 75% των συνολικών (μη δανειακών) δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα".

Υπενθυμίζω ότι ο κ. Ανδρέας Ανδριανόπουλος επικαλείται από καιρό αυτό το στοιχείο (πχ. στην ανάρτηση "Η αποκρουστική Παραπληροφόρηση των Ελλήνων" και αλλού. Υπάρχουν αναρτήσεις που τον επικαλούνται, όπως και άλλες που τον "διαψεύδουν".

Ο απίστευτος (ως τώρα) αυτός αριθμός αναφέρεται έγκυρα και σαφώς, αλλά από πού προκύπτει; Ψάχνοντας για τεκμηρίωση, βρήκα το IMF Country Report No. 10/286, September 2010, "Greece: First Review Under the Stand-By Arrangement". Στον πίνακα της σελ. 27 δίνει για το 2009 & το 2010 (percent of GDP):

                             2009         2010
Revenue                   36.9         40.5
Primary expenditure       45.4         42.9
    Wages                      12.4         11.4
    Social benefits            20.5         20,8

Από αυτά υπολογίζω:            ----         ----
Wages + Social benefits        32.9         32.2
(Wages+SB)/Revenue             89.16%       79.51%
(Wages+SB)/Primary expenditure 72.47%       75.76%

Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να περιλαμβάνεται στα social benefits και δεν είμαι βέβαιος ότι διαβάζω τα στοιχεία σωστά, πάντως μοιάζει να επαληθεύεται ότι το ποσοστό Μισθών & Συντάξεων επί των πρωτογενών δαπανών υπερβαίνει άνετα το 70%.

Τα ποσοστά αυτών των δαπανών ως προς τα έσοδα είναι πολύ χειρότερα: Το 2009 πήγε σε μισθούς και συντάξεις του δημοσίου το 89,16% των δημοσίων εσόδων. Το 2010, έτος αιματηρών, υποτίθεται, οικονομιών, περικοπής μισθών και σημαντικής αύξησης των φοροεπιβαρύνσεων, το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 79,81%! Τι μείωση των δαπανών του δημοσίου να γίνει, αν δεν μπει χέρι στις μισθοδοσίες;

Υπάρχουν στοιχεία περί του αντιθέτου;

Thursday, October 14, 2010

diavgeia.gov.gr: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων

Από την 1 Οκτωβρίου του 2010 τα Υπουργεία και οι δεκατρείς περιφέρειες, υποχρεούνται να αναρτούν αποφάσεις και πράξεις τους στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος «Δι@ύγεια», το οποίο συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΕΣΑΗΔ) . Εφεξής οι πράξεις και αποφάσεις των φορέων δεν είναι εκτελέσιμες αν δεν αναρτηθούν στη Διαύγεια.


Διαδικασία για τους Φορείς Β ' Φάσης !

→ Δηλώστε το Φορέα και την ΟΔΕ σας, για να σας αποδοθεί κωδικός πρόσβασης στην εφαρμογή καταχώρησης διοικητικών πράξεων & αποφάσεων !
* Όλες οι εφαρμογές θα παρασχεθούν κεντρικά στους υπόχρεους φορείς!

Χρονικά Ορόσημα Eφαρμογής

- έως 13/8/2010 : Συγκρότηση ΟΔΕ για όλους τους Υπόχρεους Φορείς

- 1/10/2010 : Συλλογικά κυβερνητικά όργανα, των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και των οργάνων, στα οποία οι παραπάνω έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση υπογραφής ή μεταβιβάσει αρμοδιότητα

- 1/11/2010 : Όργανα διοίκησης των ΝΠΔΔ, των οργάνων διοίκησης των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξαρτήτων και ρυθμιστικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.(περισσότερα)

- έως 15/2/2011 : Συγκρότηση ΟΔΕ για Oργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

- 15/3/2011 : Aποφάσεις και πράξεις των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, από την 15η Μαρτίου 2011.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που έχουν ληφθεί ποτέ προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της αυθαιρεσίας & της διαφθοράς στο δημόσιο.

Είναι κάτι ο έλεγχος του οποίου μπορεί να αφεθεί στον πατριωτισμό των Ελλήνων με πρακτικό τρόπο και να αναστρέψει την κουτρουβάλα στην κατηφόρα της γραφειοκρατίας. Ας το ελπίσουμε και ας το φροντίσουμε.

Friday, January 15, 2010

"Οδηγός του Πολίτη" με διάφορες εκδοχές

Επαναλαμβάνω εδώ το κείμενο που καταχώρισα στην "Φόρμα Επικοινωνίας" της ιστοσελίδας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

'Στον "Οδηγό του Πολίτη" της ιστοσελίδας σας http://www.yme.gr/index.php?getwhat=1&oid=344&id=&tid=344 με θέμα "Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας από τα οικεία μητρώα λόγω καταστροφής διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής του στο εξωτερικό" αναφέρεται ρητά "Η Υπηρεσία αυτή διεκπεραιώνεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών".

Διαπίστωσα σήμερα, με οδυνηρό τρόπο, ότι αυτό δεν είναι ακριβές. Στο ΚΕΠ Νέας Σμύρνης που πήγα για τη σχετική διαδικασία μου είπαν ότι δεν την εκτελούν πια και με παρέπεμψαν σε ιδιώτες που το αναλαμβάνουν και προβάλλονται με τα έντυπά τους εντός των ΚΕΠ!

Στην εύλογη απορία μου "μα, καλά, το site του ΥΜΕ περιέχει ανακρίβειες κι εσείς το ξέρετε και δεν κάνετε τίποτα για να διορθωθούν;" παραδέχτηκαν ότι το γνωρίζουν αλλά "δεν μπορούν να σας βρουν στο τηλέφωνο"!

Ο θεσμός των ΚΕΠ είναι πολύτιμος και είναι κρίμα να απαξιώνεται κατ' αυτό τον τρόπο από ολιγωρίες (αν)αρμοδίων. Παρακαλώ να με ενημερώσετε όταν η ανακρίβεια διορθωθεί καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε παρόμοια φαινόμενα να αποφεύγονται στο μέλλον, καθώς ο "Οδηγός του Πολίτη" υπάρχει σε τόσους ιστοχώρους, κυβερνητικούς και μη.'